Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai

Ugdymas karjerai - reikšminga bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalis, kurios ugdomasis poveikis besimokantiems išlieka svarbus visą gyvenimą. Šiuolaikinio darbo pasaulio dinamika ir mokymosi galimybių įvairovė kelia gausybę reikalavimų žmogui jo karjeros kelyje. Jam būtinos karjeros kompetencijos, apibrėžiamos kaip nuostatų, žinių, supratimo ir gebėjimų visuma, kuria grįstas asmens savęs ir savo karjeros pažinimas, jos planavimas, valdymas ir derinimas su kitais savo gyvenimo aspektais.

Tikslas - sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Uždaviniai:
Siekiama, kad mokiniai:
·         pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę;
·         rastų ir efektyviai naudotų karjeros informaciją bei pasinaudotų mokymosi visą gyvenimą galimybėmis;
·         remdamiesi išsamiu savęs ir darbo pasaulio pažinimu, priimtų adekvačius karjeros sprendimus;
·         remdamiesi asmenine ateities vizija, keltų karjeros tikslus, sudarytų ir nuolat atnaujintų karjeros planą;
·         mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikytų ir tobulintų karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas;
·         būtų pasirengę sėkmingai pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Ugdymo karjerai informacinė svetainė
www.mukis.lt

Interneto svetainės:
1.Profesinis informavimas
www.aikos.smm.lt
www.darborinka.lt
www.darbo.lt
www.stat.gov.lt

2. Profesijų pasaulis
www.profesijupasaulis.lt
www.euroguidance.lt
www.ldrmt.lt/mod/klasifikatorius
www.sociumas.lt
www.darborinka.lt/profesijos
www.manager.lt/karjera
lt.wikipedija.org/wiki/kategorija
3. Darbo pasaulis
www.ldb.lt
europa.eu.int
www.ploteus.net
www.onthemove-eu.hi.is
europe-online.universum.de
4. Licencijuoti testai
www.profesijupasaulis.lt
www.ldrmt.lt
www.euroguidance.lt/jaunimui.htm
www.psichologai.lt
5. Švietimo ir mokslo institucijos
www.aikos.smm.lt
www.lamabpo.lt
www.studijos.lt
www.stojimai.lt
www.mokslas.lt
www.kurstudijuoti.lt
www.moksleiviai.lt