Mokinių parlamentas (MP)

Mokinių parlamentas (MP)

Meridiano licėjaus mokinių parlamentas yra demokratinė mokinių savivaldos institucija. Mokinių parlamentas veikia narių savarankiškos iniciatyvos pagrindu, vadovaudamasis šiais principais: demokratiškumu, atvirumu, pilietiškumu, lygiateisiškumu, kolegialumu ir iniciatyvumu. Tikslas: atstovauti moksleivių interesams sprendžiant su moksleiviais susijusius klausimus ir problemas, inicijuoti jų sprendimą mokykloje ir už jos ribų, kurti naujas ir tobulinti jau esamas priemones, reikalingas geram bendruomenės mikroklimatui užtikrinti.

2023 m. lapkričio 29 d. mokykloje vyko Mokinių parlamento prezidento rinkimai, kuriuose nugalėjo 12 klasės mokinys Selim. 

MERIDIANO LICĖJAUS

 MOKINIŲ PARLAMENTO NUOSTATAI

I. BENDROJI DALIS

 

1.1. Meridiano licėjaus mokinių parlamentas yra demokratinė mokinių savivaldos institucija.

1.2. Mokinių parlamentas veikia narių savarankiškos iniciatyvos pagrindu, vadovaudamasis šiais principais: demokratiškumu, atvirumu, pilietiškumu, lygiateisiškumu, kolegialumu ir iniciatyvumu.

1.3. Mokinių parlamentas yra ne pelno siekianti organizacija.

1.4. Mokinių parlamentas veikia vadovaudamasi šiais nuostatais, Meridiano licėjaus nuostatais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais teisės aktais.

1.5. Mokinių parlamento būstinė: M. Daukšos g. 7, Vilnius

1.6. Nuostatuose vartojamos sąvokos:

Prezidentas – demokratiškumo principais mokinių parlamente veikiantis renkamas moksleivis, užimantis vadovaujančias jo pareigas.

Prezidento pavaduotojas – prezidento paskirtas arba narių išrinktas mokinių parlamento pirmininko pareigas pavaduojantis mokinių parlamento narys.

Sekretorius – prezidento paskirtas arba narių išrinktas mokinių tarybos narys, protokoluojantis mokinių parlamento susirinkimus ir tvarkantis mokinių parlamento dokumentaciją.

Nuostatai – mokinių parlamento nuostatai.

Mokinių parlamentas – mokyklos mokinių savivaldos institucija, atstovaujanti moksleivių interesams, sudaryta iš visuotinių rinkimų metu išrinkto vadovo ir mokinių savivaldos narių.

Mokinių parlamento narys – klasės deleguotas ir formaliąją atranką praėjęs mokinių parlamento narys, atstovaujantis savo klasės interesams.

 

II. MOKINIŲ PARLAMENTO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

Tikslas – atstovauti moksleivių interesams sprendžiant su moksleiviais susijusius klausimus ir problemas, inicijuoti jų sprendimą mokykloje ir už jos ribų, kurti naujas ir tobulinti jau esamas priemones, reikalingas geram bendruomenės mikroklimatui užtikrinti.

Uždaviniai:

  • skatinti mokinių įsitraukimą į mokyklos veiklos organizavimo procesus;
  • organizuoti mokyklos moksleivių poreikius atitinkančius renginius mokykloje;
  • bendradarbiauti su kitomis Vilniaus, kitų Lietuvos savivaldybių bei užsienio mokyklomis, organizacijomis;
  • bendradarbiaujant su gimnazijos taryba bei administracija, skatinti nuolatinį mokyklos

progresą;

  • vykdoma veikla ugdyti mokinių demokratiškumo, pilietiškumo ir socialinės atsakomybės vertybes;
  • teikti siūlymus ugdymo procesui tobulinti;

 

III. MOKINIŲ PARLAMENTO STRUKTŪRA

 

3.1. Mokinių parlamentą sudaro gimnazijos bendruomenės narių išrinktas prezidentas ir 5-12 klasių deleguoti klasių atstovai.

3.2. Prezidentas vadovauja mokinių parlamentui, organizuoja jo darbą ir laikosi kitų Nuostatų 6 punkte nurodytų teisių ir pareigų.

3.3. Mokinių parlamento nariai atstovauja savo klasių moksleiviams, organizuoja ir aktyviai dalyvauja veikloje ir laikosi kitų Nuostatų 7 punkte nurodytų teisių ir pareigų.

3.4. Prezidento pavaduotojas pavaduoja pirmininką šiam negalint vykdyti pareigų, dalyvauti susirinkimuose ar kitaip atlikti pareigybes, kol pirmininkas vėl galės tęsti pareigas.

 

IV. PREZIDENTO IŠRINKIMAS, ATSISTATYDINIMAS IR NUŠALINIMAS

 

4.1. Prezidentu gali būti renkamas Meridiano licėjuje besimokantis 5-12 klasių moksleivis.

4.2. Prezidento kadencija trunka vienerius mosklo metus, tas pats asmuo negali būti renkamas prezidentu daugiau kaip dviem kadencijoms iš eilės.

4.3. Prezidentu gali tapti bet kuris 5-12 klasių mokinys, neturintis elgesio nuobaudų, esantis nepriekaištingos reputacijos, be akademinių skolų, aktyviai dalyvaujantis socialinėje-pilietinėje veikloje.

4.4. Rinkimų procedūra:

4.4.1. Prezidentas renkamas trečiąją rugsėjo savaitę atviru ir demokratiniu Meridiano licėjaus bendruomenės narių balsavimu. Atstovui neatsakius į kvietimą per 5 darbo dienas ar nesutikus dalyvauti, atstovo vietą užima kitas mokinių parlamento deleguotas atstovas. Teikti kandidatūras į prezidento pareigas gali bet kuris mokinių parlamento narys, o prezidentas išrenkamas visuotinu mokyklos mokinių balsavimu.

4.4.2. Kandidatas į parlamento prezidento postą per iš anksto nustatytą agitacinį laikotarpį sukuria savo darbo parlamente programą, kurią pristato parlamentui bei Meridiano licėjaus bendruomenei, vadovaudamasis sąžiningumo ir atsakomybės principais vykdo agitacinę kampaniją.

4.4.3. Rinkimų posėdžio metu komisija, sudaryta Mokinių parlamento vadovo, vykdo rinkimus: išdalina balsavimo biuletenius, skaičiuoja balsus, pildo balsavimo protokolą, rūpinasi rinkimų skaidrumu ir bendra tvarka, skelbia rezultatus.

4.5. Prezidento atsistatydinimas, nušalinimas ir pirmalaikiai rinkimai:

4.5.1. Prezidentas gali atsistatydinti iš pareigų savo noru, apie tai pranešdamas raštiškai arba žodžiu mokinių parlamento posėdžio metu.

4.5.2. Mokinių parlamentas, pastebėjęs, kad prezidento veikla prieštarauja šiems Nuostatams, įteikia jam raštą su nurodytais argumentais ir, jei nėra kitų nepasitikėjimo priežasčių, suteikia galimybę prezidentui pasiaiškinti ir pasitaisyti. Jei per mėnesį mokinių parlamentas vis dar yra argumentuotai nepatenkintas prezidento darbu, vykdomas slaptas balsavimas dėl prezidento nušalinimo. Prezidentas yra nušalinamas, jei už tai pasisako bent ⅔ visų mokinių parlamento narių. Nušalintas prezidentas netenka visų savo teisių ir pareigų.

4.5.3. Pasitraukus prezidentui, per savaitę suorganizuojamas posėdis, kurio metu pirmininkaujant prezidento pavaduotojui mokinių parlamentas balsų dauguma išrenka laikinai einantį pareigas prezidentą. Per tris savaites po prezidento pasitraukimo laikinai einantis pareigas prezidentas ir mokinių parlamentas skelbia naujus rinkimus, kurių metu renkamas naujas prezidentas pagal Nuostatų 4.4. punktą.

 

V. MOKINIŲ PARLAMENDO SUDARYMAS, ATSISTATYDINIMAS IR NUŠALINIMAS

 

5.1. Mokinių parlamento sudarymas:

5.1.1. Mokinių parlamentą sudaro po 1–2 atstovus, deleguotus kiekvienos 5-12 klasės ir išrinktus formaliosios atrankos metu. Išimties tvarka, prezidentui sutikus, o parlamentui pritarus, bendru nutarimu į parlamentą gali būti priimtas 3-ias atstovas be klasės balsavimo.

5.1.2. Mokinių parlamento nario kadencija trunka mažiausiai vienerius mokslo metus.

5.1.3. Eiliniai rinkimai į mokinių parlamentą klasėse rengiami rugsėjo mėnesį.

5.1.4. Gali būti rengiami ir neeiliniai mokinių parlamento rinkimai prezidento nutarimu ir 1/3 mokinių parlamento narių pritarimu.

5.1.2. Mokinių parlamento nario atsistatydinimo ir šalinimo procedūros (išskyrus Nuostatų 4.5. punkte nustatytu atveju):

5.1.2.1. Mokinių parlamento narys gali atsistatydinti, pateikdamas nustatytos formos argumentuotą prašymą prezidentui posėdžio metu.

5.1.2.2. Mokinių parlamento narį pašalinti gali siūlyti prezidentas, mokinių parlamento nariai, parlamento vadovas ir/ar klasės, kuriai mokinių parlamento narys atstovauja, moksleiviai dėl Nuostatų, Meridiano licėjaus nuostatų, mokinio taisyklių pažeidimų, nuolatinio savo pareigų nevykdymo, nedalyvavimo posėdžiuose, ignoravimo.

5.1.2.3. Narys šalinamas mokinių parlamento slaptu balsavimu, už tai balsavus ⅔ visų mokinių parlamento narių.

5.1.2.4. Mokinių parlamento narį delegavusi klasė gali pašalinti savo atstovą, jei už tai balsuoja ne mažiau nei pusė visos klasės mokinių.

5.1.2.5. Pašalintas mokinių parlamento narys pakeičiamas nauju klasės išrinktu paprasta balsų dauguma ne vėliau kaip per dvi savaites nuo pašalinimo.

 

VI. PARLAMENTO PREZIDENTO PAREIGOS IR TEISĖS

 

6.1. Užtikrina, kad mokinių parlamento veikla būtų vykdoma vadovaujantis šiais Nuostatais.

6.2. Planuoja, organizuoja ir pirmininkauja mokinių parlamento posėdžiams.

6.3. Stebi mokinių parlamento posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.

6.4. Kartu su mokinių parlamento nariais rengia ir vykdo veiklos planą einamiesiems mokslo metams.

6.5. Atstovauja mokyklos mokiniams priimant sprendimus mokykloje ir už jos ribų.

6.6. Bendradarbiauja su kitomis įvairiomis organizacijomis.

6.7. Kadencijos viduryje ir pabaigoje teikia viešai prieinamą mokinių parlamento veiklos ataskaitą.

6.8. Prezidentas yra mokinių parlamento narys ir vadovaujasi mokinių parlamento nariui priskiriamomis pareigomis ir teisėmis.

 

VII. MOKINIŲ PARLAMENTO NARIO PAREIGOS IR TEISĖS

 

7.1. Laikytis Nuostatų.

7.2. Teikti siūlymus dėl mokinių parlamento veiklos.

7.3. Rodyti gero elgesio pavyzdį kitiems mokyklos mokiniams.

7.4. Lankyti ir aktyviai dalyvauti mokinių parlamento posėdžiuose.

7.5. Informuoti mokinius apie mokinių parlamento posėdyje priimtus nutarimus, dalintis reikiama informacija.

7.6. Vykdyti mokinių parlamento priimtus nutarimus.

7.7. Atstovauti mokyklai už jos ribų.

 

VIII. MOKINIŲ PARLAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMO PRINCIPAI

 

8.1. Mokinių parlamento posėdžiai.

8.1.1. Pirmojo posėdžio organizavimas:

8.1.1.1. Pirmasis posėdis kviečiamas ne vėliau kaip per dvi savaites nuo naujo prezidento išrinkimo.

8.1.1.2. Mokinių parlamento posėdžių dieną ir laiką priima visi mokinių parlamento nariai bendru nutarimu.

8.1.1.3. Mokinių parlamento sekretorių skiria prezidentas kartu su vadovu mokinių parlamento pritarimu.

8.1.1.4. Mokinių parlamento nariai yra supažindinami su Nuostatais.

8.1.2. Eilinių posėdžių organizavimo tvarka:

8.1.2.1. Mokinių parlamento posėdžiai vyksta nuolat ir reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

8.1.2.2. Posėdžių darbotvarkę rengia prezidentas ir, likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki posėdžio, pateikia mokinių parlamento nariams susipažinti ir teikti pasiūlymus.

8.1.2.3. Visi posėdžiai yra protokoluojami, su protokolais gali susipažinti kiekvienas VIMS – International Meridian school mokyklos bendruomenės narys.

8.1.2.4. Posėdis laikomas įvykusiu, jeigu į jį susirenka daugiau nei pusė mokinių parlamento narių.

8.2. Parlamentas, veikdamas darbų pasiskirstymo principu, atlieka šias funkcijas:

  • atstovauja gimnazijai;
  • padeda organizuoti popamokinius renginius;
  • bendradarbiauja tarpusavyje;
  • mokslo metų pabaigoje atsiskaito gimnazijos moksleiviams, gimnazijos tarybai, parlamento vadovui, administracijai.

IX.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

9.1. Mokinių parlamento veiklą kuruoja Meridiano licėjaus direktoriaus paskirtas pedagogų atstovas.

9.2. Nuostatai yra viešas dokumentas.

9.3. Nuostatų originalas saugomas Meridiano licėjuje.

9.4. Nuostatai yra dokumentas, reglamentuojantis mokinių parlamento veiklą. Nuostatų laikytis privalo visi mokinių parlamento nariai.

9.5. Nuostatai gali būti papildomi ir  koreguojami, jei  tam  pritaria visi  mokinių parlamento nariai vienbalsiškai.

9.6. Nuostatai tvirtinami mokyklos vadovo įsakymu.