Tarptautinė Kembridžo programa

Programų pavadinimai ir rengėjas

Kiekvienas moksleivis turi galimybę pasirinkti vieną iš šių dviejų Kembridžo mokymo neformalaus švietimo programų: Vidurinis 1 (Cambridge Secondary 1) ir Vidurinis 2 (Cambridge Secondary 2).

Kembridžo mokymo neformalaus švietimo programų Vidurinis 1 ir Vidurinis 2 rengėjas yra Jungtinėje Karalystėje įsikūrusi, ne pelno siekianti organizacija, pavadinimu „Kembridžo tarptautinis egzaminų centras CIE“ (Cambridge International Examinations).

2014 m. kovo 14 d. CIE įregistravo Meridiano licėjų kaip Tarptautinę Kembridžo mokyklą.

Mokinių amžius

11–18 metų.

Mokymosi trukmė

Kembridžo mokymo neformaliojo švietimo programos Vidurinis 1 (5–8 klasėms) trukmė – 4-eri metai, Kembridžo programos neformaliojo švietimo programos Vidurinis 2 (9–10 klasėms) trukmė – 2-eji metai.

Mokymosi forma

Neformalusis švietimas vykdomas anglų kalba. Atitinkamų klasių mokiniai kasmet gali laisvai rinktis iš Kembridžo mokymo neformaliojo švietimo programų: Vidurinis 1 ir Vidurinis 2, esančias pamokas, nes jos nėra privalomos. Ugdymas vykdomas neformaliojo švietimo užsiėmimų metu, kiekvienam programos dalykui skiriant po 1-2 akademines valandas per savaitę.

Programų tikslas ir uždaviniai

Kembridžo mokymų neformaliojo švietimo programų Vidurinis 1 ir Vidurinis 2 tikslas – suteikti mokiniams daugiau praktinių įgūdžių, tobulinant anglų kalbą ir ugdyti kompetencijas, kurios padėtų geriau taikyti įgytas žinias praktiškai, taip leidžiant kiekvienam tapti aktyviu bei visą gyvenimą besimokančiu žmogumi.

Kembridžo mokymų neformaliojo švietimo programų Vidurinis 1 ir Vidurinis 2 uždaviniai:

- ugdyti mokinių pasitikėjimą savo žiniomis ir suteikti praktinių gebėjimų;

- per praktinius užsiėmimus skatinti aktyviau domėtis anglų kalbos mokymųsi;

- ugdyti bendruomeniškumą, siekiant bendrų tikslų įvairiu tiriamųjų veiklų metu;

- formuoti atsakingą požiūrį į žmogaus veiklos įtaką pasauliui;

- atsižvelgiant į mokinių domėjimosi sritį, ugdyti gebėjimus atlikti praktinius eksperimentus ir projektinę veiklą Lietuvoje ir už jos ribų, bendradarbiaujant su kitomis užsienio mokyklomis, olimpiadų bei konkursų rengėjais.

Ugdomos kompetencijos

Mokiniai, mokydamiesi pagal Kembridžo Vidurinis 1 ir Vidurinis 2 neformaliojo švietimo programas, įgis šias kompetencijas:

- kūrybiškai taikys įgytas žinias ir praktinius gebėjimus, atlikdami integruotus projektinius darbus ekologijos, energijos panaudojimo, genetikos, kultūros, mechanikos srityse;

- bendraus taisyklinga anglų kalba artimoje ir virtualioje aplinkoje (Moodle, Edmodo ir kt.) su užsienio šalių mokiniais ir mokytojais;

- taikys praktinius įgūdžius, atlikdami užduotis ir anglų kalba formuluos problemas, galimus jų sprendimo būdus;

- tinkamai pasirinks mokslinių tyrimų strategijas, struktūrą ir metodus, projektuodami ir atlikdami biotechnologijų, fizikos, chemijos tarptautinių konkursų užduotis;

- kritiškai mąstys, ras ir pagrįs problemų sprendimus, atlikdami Lietuvos ir tarptautinių (E-biko, Ispro, Inespo, I-sweeep, Genius, Infomatrix ir kt.) projektinių darbų, konkursų užduotis.

- sąmoningai vadovausis atsakingumo, pagarbos principais, dalyvaudami tarptautiniuose projektuose su įvairių šalių mokiniais, bendradarbiaujančių mokyklų renginiuose.

Programų turinys

Siūlydama Kembridžo Vidurinis 1 ir Vidurinis 2 neformaliojo švietimo programas, VIMS - International Meridian School jų turinį formuoja pati, vadovaudamasi CIE paskelbtomis neformalaus švietimo programomis. Parengtų programų standartus ir kokybę užtikrina CIE.

Mokymo metodai

Mokinių, kurie mokosi pagal Kembridžo Vidurinis 1 ir Vidurinis 2 neformaliojo švietimo programas, kompetencijos ir vertybinės nuostatos formuojamos:

- per netradicinę aplinką: mokomąsias išvykas Lietuvoje, lavinamąsias išvykas į užsienio mokyklas ir kt.;

- per projektinius darbus ir eksperimentinius tyrimus;

- kuriant individualius praktinius darbus;

- dalyvaujant užsienio mokyklų ir įmonių rengiamuose seminaruose, konferencijose;

- bendradarbiaujant su užsienio šalių organizacijomis ir dalyvaujant jų vykdomuose konkursuose, olimpiadose;

Mokymo priemonės

- kompiuterinės mokymo programos;

- konspektai ir kitokie leidiniai;

- eksperimentų užduotys;

- kompiuterinė technika;

- informaciniai žurnalai, lankstinukai;

- interaktyvūs paveikslai, plakatai, žaidimai;

- vaizdo ir garso užduotys;

- įvairūs praktikos darbams ir tyrimams reikalingi prietaisai (mikroskopai, lazeriai ir kt.).

 

Mokiniai, gavę Kembridžo mokymo neformalaus švietimo pasirinktos programos baigimo sertifikatą, turi tvirtą galimybę įstoti į prestižinius užsienio universitetus.

VIMS – International Meridian School Kembridžo mokymo neformalaus švietimo programų pamokas veda patyrę bei puikiai savo dėstomą dalyką išmanantys mokytojai.